Schrier Logo
Our Law Firm is
Celebrating 36 Years!
Spain Flag
Espanol
Russia Flag
Russian
Creole Flag
Creole
Call Us For A Free Evaluation

Vizyon pa Schrier Law Group

Vizyon pa Schrier Law Group se pèmèt kliyan nou yo jwenn sèvis ki reflete pwofesyonaliz, ekspètiz e ki alye li ak yon sèvis ki touche tout moun, nenpòt ki kilti ak orijin li. Nou yon se youn nan meyè kabinè avoka nan Leta Florid pou kesyon aksidan machin, lanmò enjis, move pratik medikal, reklamasyon asirans pou pwopriyetè kay, aksidan kamyon, twomat nan sèvo eksetera. Nou gen anpil renome nan domèn sa yo e nou mete a dispozisyon ou tou, yon panèl avoka ekspè ki chevwone e ki ap pran a kè ka ou an. Nou gen plis pase 40 lane, depi nou ap bay tout abitan Florid yo sèvis. Nou akonpanye ak reprezante ak pwofesyonaliz, ak foug ak konpasyon moun ki te malerezmam viktim akòz neglijans oswa ki mouri nan aksidan ki  enjis.

Sa ki tris anpil la, sè ke gen twòp aksidan ki te ka evite men, ki malerezman rive anpil, e espesyalman nan Eta Florid. Lè aksyon neglijans sa yo rive, yo lakòz anpil dlo nan je. Pa egzanp, yo lakòz inosan yo blese oswa menm lakòz yo pèdi lavi yo. Sa ki pi mal la, konpayi asirans moun ki fè neglijans lan souvan anplwaye bon avoka pou yo ka evite peye viktim aksidan an, moun ki blese a,  oswa fanmi viktim ki mouri a, kantite lajan ki apwopriye pou konpansasyon pèt yo. E lè konsa, viktim nan, oswa fanmi viktim nan, nan anpil detrès. E se poutèt sa, noumen ak ekip avoka nou yo la pou nou ede w paske ou merite jwenn konpansasyon lè ou se yon viktim.

Nou konsyan de divèsite kiltirèl eta Florid la, e se poutèt sa, nou ap fè pwomosyon yon sèvis ki transande baryè kiltirèl ak lengistik. Schrier Law Group gen plizyè lane eksperyans depi li ap bay plizyè kominote sèvis nan lang manman yo ak papa yo . Kit ou pale Kreyòl, Ris oswa Espanyòl, nou gen yon ekip ki la pou asiste ou ak akonpanye ou nan tout domèn sa yo:

Aksidan machin ak kamyon

Aksidan machin se youn nan pi gwo kòz lanmò ak ki fè anpil viktim. Anplis de sa, lè yon moun viktim de aksidan machin, sa ka gen gwo konsekans fizik ak mantal. Sa lakòz viktim nan fè anpil  depans pou lopital, yo konnen pèdi byen yo, pèdi travay yo, genyen yon andikap pèmanan e menm mouri. Sa ki pi mal la, si ou pa gen yon avoka ki gen eksperyans, e ki konn sa lap fè a, sa ka lakòz ou pa gen konpansasyon ou merite a. Pa fè tèt d!. Kontakte Schrier Law Group prese prese e  l ap kontan asiste ou epi konseye ou sou opsyon ke ou genyen yo pou ou jwenn pi bon konpansasyon pou domaj ke ou sibi an.

Lanmò Enjis

Sa di anpil lè ou pèdi yon manm fanmi w ke ou renmen anpil, sa pi mal toujou lè ou pèdi yon moun ou renmen akòz zak neglijans oswa yon zak ilegal. Sa ki pi mal la, anpil moun ki pèdi manm fanmi yo nan kondisyon sa, yo pa rive jwenn konpansasyon paske yo antame yon move pwosè, sa ki lakòz yo pa kapab reprann yo apre sa. Se poutèt sa, nan ka sa yo, ou dwe chwazi pi bon ekip ki a dispozisyon w lan. Nou la pou nou ede e eksperyans nou pale pou nou. Si ou gen yon moun ou ki mouri nan kondisyon sa yo, kontakte nou jodi a epi nap kontan ede ou.

Move pratik medikal

Youn nan pi move eksperyans yon moun ta ka fè se lè ou lage sante ou, vi ou nan men yon moun ou panse ki ekspè e ki fini pa  fè yon move travay e ki lage ou de bra pandye ak yon andikap, yon blesi, sikatris oswa yon bagay ki afekte stil de vi ke ou tap mennen. E sa yo konn irevèsib. Anplis de sa, ou sèlman te depanse anpil lajan pou pwosedi a. Ka move pratik medikal yo difisil anpil, paske li mande pou ou gen avoka ki konn sa ya p fè a e ki se yon ekip ekspè nan domèn sa. Se poutèt sa nou Schrier Law Group, non sèlman nou gen avoka chevwone ki espesyalize nan domèn move pratik medikal , men nou genyen tou ekspè nou yo ki la pou analize ka ou an, eksperyans ou an, pou nou kapab ede ou jwenn maksimòm konpansasyon. Ou se viktim yon move pratik medikal, Rele nou kounye a pou nou kapab asiste ou.

Kit ka w la kont yon lòt chofè, yon doktè oswa kont youn nan pi gwo kòporasyon nan mond lan, nou nan Schrier Law Group la pou akonpanye ou, ede w jwenn konpansasyon pou sa ou sibi yo, ak defann ou ak tout fòs nou. Gras ak ekip nou an, wap jwi de ekspètiz nou, savwa fè nou, ak sèvis bileng nou yo. Rele nou kounye a pou ou kapab genyen  Schrier Law Group bò kote ou pou defann ou. Kliyan nou yo merite jwenn konpansasyon, e nan Schrier Law Group, kliyan nou se priyorite nou. Kontakte nou jodi a pou nou kapab diskite de ka ou yo ak diskite de opsyon ke ou genyen. Mete ou ak yon ekip kap genyen.

Kontakte nou jodi a

Pou ou kapab kontakte nou: rele nou gratis  nan 1 (800) 700-7285 pou nou kapab evalye ka ou an epi batay pou ou kapab jwenn jistis pou ou menm, pou moun ou renmen yo ak pou fanmi ou .